لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37809

سیاست نه؛ چرا؟(۱۰) – تعامل بهائیان با جامعه بزرگتر

244

شیما : بعد رسیدیم به بُعد دوم، یعنی کیفیت تعامل جامعه ی بهائی با جامعه ی بزرگتر پیرامون خودش.
در بُعد اول گفتیم که بهائی ها درحال ساختن جامعه ای هستن که مجسم کننده ی اصل اساسی یگانگی نوع بشر باشه. حالا آیا بُعد دوم و کیفیت تعامل جامعه ی بهائی با جامعه ی بزرگتر می تونه مغایرتی با این اصل داشته باشه؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.