لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37744

سیاست نه؛ چرا؟ (۶) – جامعه ای که بهائیان در کار ساخت آنند

152

بهزاد : اینجا به یه خصوصیت دیگه می رسیم که من خیلی دوست دارم: توان دهی. می دونی چرا؟ چون باعث می شه افراد خودشون رو پیدا بکنن، از بی تفاوتی دربیان و همون طور که بیت العدل اعظم هم فرمودن در فعالیت هایی وارد بشن که به پیشرفت روحانی و اجتماعی و فکری شون منجر می شه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.