لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37676

برنامه کامل ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

142

سه شنبه های نقره ای در سومین روزِ عید اعظم رضوان سه بخش دارد اوًل شعله دوم قسمت سوم از ویژه برنامه ی رضوانیِ سیاست نه؛ چرا؟ و در پایان این روزها.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.