لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37659

سیاست نه؛ چرا؟(۲) – فرایند تخریب و فرایند سازندگی

334

شیما : بیت العدل اعظم می فرمایند : «در تغییر و تحوّلات کنونیِ جوانب مختلف زندگی بشری، بهائیان تعامل دو فرایند اساسی را مشاهده می‌نمایند. طبیعتِ یک فرایند تجزیه و تخریب و طبیعتِ دیگری ترکیب و سازندگی است. هر یک از این دو به طریقی نوع بشر را به سوی بلوغ کامل خود سوق می‌دهد.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.