لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37436

بانوی سرزمین من (۳۷) – جامعه بهائی و الگویی برای وحدت

180

نخستین گام، برای دستیابی به فرآیند بلند مدت، وحدت و اتحاد، چیست؟ چنین به نظر میرسد که حس شهروندی جهانی در میان افراد بشر رو به افزایش است، و رشد چنین نگرشی خود حاکی از افزایش آگاهی است، آگاهی و تآمل نسبت به یکانگی نوع انسان، و تعلق او به قومی واحد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.