خبرنگار – جامعه بهائی در ایران و پاره ایی از انتقادات

69

گتفگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم وتربیت
چرا جامعه بهائی در ایران علیه سرکوب حکومت مقاومت نمیکند؟ چرا بهائیان در ایران از حقوق دیگران دفاع نمیکنند؟ آیا بهائیان میهن پرست هستند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37390