لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37390

خبرنگار – جامعه بهائی در ایران و پاره ایی از انتقادات

175

گتفگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم وتربیت
چرا جامعه بهائی در ایران علیه سرکوب حکومت مقاومت نمیکند؟ چرا بهائیان در ایران از حقوق دیگران دفاع نمیکنند؟ آیا بهائیان میهن پرست هستند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.