لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37306

صد پرسش صد پاسخ (۱۳) – ترک تعصب

159

یکی از مهمترین تعالیم دیانت بهائی ترک تعصبات است. ترک تعصبات به چه معناست؟ تمایز تعصب و طرفداری یا حمایت در چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.