لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37225

یک قهرمان (۷۹) – روشل ریپلی و کمک به بومیان آمریکایی

190

روشل ریپلی که اجدادش از بومیان آمریکایی بودن، برای کمک به افراد قبیله و تسهیل زندگی آنها از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.