لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37199

کودکان منادیان صلح (۱۶) – آموختن

159

تغییر الگوی صحبت با کودک : به جای چه کاری انجام نده ، کارهایی که باید انجام دهد را بازگو کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.