لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37136

این روزها – درد و دل دوستانه

269

دوستی گفت: «این روزها هم روزهای عجیب و غریبیه» گفتم: از چه نظر؟ گفت:از دو نظر. گفتم:چه دو نظری؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.