لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=37080

ورقی از خاطرات ف۳ ق۹- تلخى آگاهى

191

نقشى که حتى کوچکترین و ناتوان ترین ما آدمیان میتواند در پیشتر بردن نسل بعد آدمیان داشته باشد


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.