لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36955

خبرنگار – معضل جهانی محیط زیست

239

گفتگو با: خانم اعظم بهرامی، کنشگر و پژوهشگر رشته مدیریت و فیزیک محیط زیست، و فعال حقوق بشر و محیط زیست.
محیط زیست چالشی است جهانی با تاثیرات ویرانگر محلی که حل آن تنها با تغییر دیدگاه فردی و اجتماعی و همکاری و اقدامات چند جانبه از طرف سیاستمداران و شهروندان امکان پذیر است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.