لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=36151

این روزها – پیام جاودانه نوروز

263

در این روزهای نوروزی تأمّلی داریم در پیام مهر و دوستی نوروز، این کهن جشن ایرانزمین که از آن در کتیبه های پهلوی یاد شده و با نام پادشاهان پیوند خورده!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.