لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35495

خبرنگار – بهداشت عمومی و سازمان غیر انتفاعی سُل-هلت ق۲

179

گفتگو با: دکتر دیوید رادستاین، پزشک و کارشناس بهداشت عمومی و موسس سازمان غیرانتفاعی سل-هلت (SolHealth)
بهداشت عمومی، یک چالش جهانی است با ابعادی گوناگون و در سطوح مختلف. سازمان سل-هلت از معدود سازمان‌هایی است که با ایجاد اتحاد و مشارکت بین همه عوامل مهم تاثیر گذار برای ارتقاء بهداشت عمومی تلاش می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.