لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35428

صفحه نمایش – ف۲ ق۳۸ – بهرام بیضایی۶ نمایش: فتح نامه کلات۲

115

بخش اول: قسمت ششم سرگذشت بهرام بیضایی
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایش نامه فتح نامه کلات


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.