لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=35030

صفحه نمایش – ف۲ ق۳۷ – بهرام بیضایی۵ نمایش: فتح نامه کلات۱

101

بخش اول: قسمت پنجم سرگذشت بهرام بیضایی
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه فتح نامه کلات


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.