لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34835

صفحه نمایش – ف۲ ق۳۶ – بهرام بیضائی۴ نمایش: گمشدگان

75

بخش اول: قسمت چهارم سرگذشت بهرام بیضایی
بخش دوم: قسمتی از نمایش نامه گمشدگان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.