لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34815

ورقی از خاطرات ف۳ ق۵ – پیوندى با سرتاسر هستى

151

زیبایى‌هایى در این زندگى که اگر نیک نظر کنیم دست یافتن به آن ما را مدیون تک تک ذرات این هستى نموده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.