لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34641

صفحه نمایش – ف۲ ق۳۵ – بهرام بیضائی۳ نمایش: قصه ماه پنهان

98

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت بهرام بیضائی
بخش دوم: بخشی از نمایش‌نامه قصه ماه پنهان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.