لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34370

صفحه نمایش – ف۲ ق۳۴ – بهرام بیضائی۲ نمایش – اَژدِهاک۲

180

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت بهرام بیضائی
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایش نامه اژدهاک


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.