لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34318

آن هجده نفر (۱۱) – کنفرانس بدشت، واقعه بدشت ق۲

205

بعد از بدشت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.