لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34308

ورقی از خاطرات ف۳ ق۳ – بام خانه ما دو هوا دارد

77

ستمى که بر نیمى از جمعیت جهان رفته است تنها به خاطر وزنه هاى نابرابر ترازوهاى ما آدمیان در زندگى است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.