لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=34061

کودکان منادیان صلح (۸) – نظم و انضباط

130

آموزش نظم نه تنها در امور ظاهری لازم است بلکه انضباط فکری و آموزش آن بسیار مهم است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.