لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33730

آئین بهائى (۹) – ترک تعصبات

52

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : تمام جنگ‌ها و خونریزی‌ها در طول تاریخ بشر، مستقیما از وجود تعصب ناشى شده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.