لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=33321

کودکان منادیان صلح (۴) – آموزش مفاهیم روحانی در کودکی

33

از کودکی باید مفاهیم روحانی و اصول دین را به کودک آموزش داد تا با ذهن خالی درگیرِ گروه‌های تندرو و تفکرات متعصبانه نشود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.