لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32908

صفحه نمایش ف۲ ق۲۷ – پری صابری۲ نمایش: کوروش کبیر۲

110

بخش اول: قسمت دوم و پایانی سرگذشت پری صابری
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایش نامه کوروش کبیر


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.