لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32895

ورقی از خاطرات ف۲ ق۲۰ – فرزندان فردا

156

نوجوانِ خوب: آنکس که به لطفِ والدین، خود را از زشتی‌هاى اجتماع دور نگاه داشته، یا کسى که به چاره زشتی‌ها می‌اندیشد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.