لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32848

نقطه سرخط – یادداشت انتقادی

96

این هفته در نقطه سرخط، یادداشتی تحلیلی-انتقادی خواهید شنید با عنوان «دو نوع درد در جامعه ی امروزی» که برگرفته شده از کتاب «فرهنگ سنگ و سگ».