لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32791

صفحه نمایش ف۲ ق۲۶ – پری صابری۱ نمایش: کوروش کبیر۱

160

بخش اول: قسمت اول سرگذشت پری صابری
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه کوروش کبیر


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.