لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32659

!پیشنهاد (۵۹) – یکدیگر را تشویق کنیم

208

پیشنهاد این هفته ما را ترغیب می‌کند که دست از عیب جویی، که تاثیرات مخرب فراوانی دارد برداریم، و به جای آن به تشویق و تحسین نقاط مثبت اطرافیان مان بپردازیم و با این کار به آن ها انرژی مثبت بدهیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.