لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32379

صفحه نمایش ف۲ ق۲۳ – اسماعیل خلج۳ نمایش: حالت چطوره مش رحیم۲

181

بخش اول: قسمت سوم و پایانی سرگذشت اسماعیل خلج
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایش نامه حالت چطوره مش رحیم؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.