لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32204

ورقی از خاطرات ف۲ ق۱۵- رنگ سیاه

80

مانع هاى نامرئى بین ما تا رسیدن به نقطه مقصود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.