لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32072

بخش دوم: اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد

119

اوضاع نابسامان فرهنگ و اقتصاد و رواج خرافات و بی کفایتی سیاستمداران در زمان ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.