لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32071

بخش اول: حضرت باب و بعضی از تعالیم ایشان

27

تولد حضرت باب و اوضاع اجتماعی ایران در آن زمان و اشاره به برخی از تعالیم آن حضرت به استناد آثار ایشان و نوشته های نویسندگان و مورخین.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.