دمی با تاریخ (۷) – گاهشمار بهائی ، هفته‌ سوم آبان

16

– پایان تألیف آخرین قسمت تاریخ نبیل توسط نبیل زرندی (تاریخ نبیل صص۴۰۳-۴۰۴ / مقالات و رسائل در مباحث متفرقه ص۲۱۲)
– زادروز حضرت بهاءالله، پیامبر دیانت بهائی (تاریخ حضرت بهاءالله صص۹-۱۱)


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32027