لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32012

برنامه کامل ۱۶ آبان ۱۳۹۷

181

«زبان قصه ها» و «خبرنگار» بخش های این پیام دوست هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.