لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32004

شعله (۱) لوا (۸) – زیارت خانواده حضرت بهاءالله

47

اولین گروه زائرین آمریکایی واروپایی پس از طی لحظات پراضطراب موفق به زیارت حضرت عبدالبهاء وخواهر والا مقامشان که در سر زمین فلسطین تبعید بودند می گردند.لوا گتسینگر عاشق پرشورآئین بهائی ازهر فرصتی برای ترقیات روحانی استفاده می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.