لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32004

شعله (۱) لوا (۸) – زیارت خانواده حضرت بهاءالله

242

اولین گروه زائرین آمریکایی واروپایی پس از طی لحظات پراضطراب موفق به زیارت حضرت عبدالبهاء وخواهر والا مقامشان که در سر زمین فلسطین تبعید بودند می گردند.لوا گتسینگر عاشق پرشورآئین بهائی ازهر فرصتی برای ترقیات روحانی استفاده می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.