لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31937

ورقی از خاطرات ف۲ ق۱۴ – اگر باران نبارد

91

کسانى که نامشان هرگز در دفتر نیامده بود تا آن روز که پیشامدى ساده…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.