لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31854

خبرنگار – برابری جنسیتی، صلح و امنیت جمعی

108

گفتگو با: خانم نوا کاولین، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در زمینه برابری جنسیتی و توسعه. موضوع صلح و امنیت، همچنان از مهم ترین، جدی ترین و نگران کننده ترین چالش های جوامع انسانی به شمار می رود، و نقش زنان در ایجاد صلح و امنیت روز بروز اشکار تر می شه!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.