لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31830

دوران شکوفایی (۳۱) – مدرسه به‌ جای کار

110

ندا: آفرین. کنفسیوس میگه که «همه مایلند از ثروت و احترام برخوردار باشند، اما شخص درستکار این فکر را به ذهن خود راه نمی دهد که آنها را از طریق غیرقانونی به دست بیاورد، هیچ کس فقر و حقارت را دوست ندارد، اما شخص درستکار برای پرهیز از فقر و حقارت از راه راست منحرف نمی شود.»

برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.