لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31820

صفحه نمایش ف۲ ق۱۹ – علی نصیریان ۲ نمایش: بلبل سرگشته ۲

207

بخش اول: قسمت دوم و پایانی سرگذشت علی نصیریان.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی نمایش رادیویی بلبل سرگشته


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.