لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31679

صفحه نمایش ف۲ ق۱۸ – علی نصیریان ۱ نمایش: بلبل سرگشته ۱

190

بخش اول: قسمت اول سرگذشت علی نصیریان
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه بلبل سرگشته


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.