لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31635

ورقی از خاطرات ف۲ ق۱۲ – ویرانگری سکوت

29

سکوت در برابر پایمالى حق دیگری: گذشت و مدارا، یا ستم در حق یک مظلوم؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.