لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31615

یک قهرمان (۵۵) – باب آدامز و طرح اسکان موقت

225

باب آدامز که خود درگیر مشکلات پس از جنگ بود با دیدن کهنه سربازان بی خانمان به فکر ایجاد مکانی برای اسکان آنان افتاد تا به ساخت زندگی جدیدشان کمک کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.