لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31615

یک قهرمان (۵۵) – باب آدامز و طرح اسکان موقت

93

باب آدامز که خود درگیر مشکلات پس از جنگ بود با دیدن کهنه سربازان بی خانمان به فکر ایجاد مکانی برای اسکان آنان افتاد تا به ساخت زندگی جدیدشان کمک کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.