لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31521

صفحه نمایش ف۲ ق۱۷ – فریده فرجام۴ نمایش: عروس۲

76

بخش اول: قسمت چهارم و پایانی سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایش نامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایش نامه عروس


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.