لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31365

صفحه نمایش ف۲ ق۱۶ – فریده فرجام۳ نمایش: عروس۱

234

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایش نامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه عروس


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.