لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31364

برنامه کامل ۱۵ مهر ۱۳۹۷

194

شما شنونده برنامه پیام دوست یکشنبه ها هستید در دو قسمت. در قسمت اول به صفحه «نمایش» سری می زنیم و در قسمت دوم شنونده یک «پیشنهاد» جدید خواهید بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.