لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31241

خبرنگار – محرومیت جوانان بهائی از حق تحصیل در ایران

214

گفتگو با: خانم سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، پیرامون گزارش ها اخیر از آزار و اذیت و نقض حقوق شهروندان بهائی در ایران!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.