لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31198

صفحه نمایش ف۲ ق۱۵- فریده فرجام۲ نمایش: تاجماه۲

111

بخش اول: قسمت دوم سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایش نامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایش نامه تاجماه


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.