لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31081

دمی با تاریخ (۱) – گاه شمار بهائی، هفته اول مهر

91

-ازدواج آسیه خانم با حضرت بهاءالله
-پایان نخستین سفر طرزالله سمندری به عکا
-سفر حضرت عبدالبها از لینکلن به دِنوِر
-پروفسور آرمینیوس ومبری
-سفر حضرت عبدالبها به کالیفرنیا


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.